Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny Stowarzyszenie "Intro" 2022ANKIETA REKRUTACYJNA NA PROGRAM SZKOLENIOWO-STAŻOWY W W PROJEKCIE "ODWIKŁANE – BEZPIECZNE" 2022-2024r - Prawnik

**Przy pytaniach z odpowiedziami: TAK / NIE - zaznacz właściwą odpowiedź
** pola wypełnij odpowiedzią opisową – nie ma limitu znaków

1. Imię i nazwisko:

2. Wiek:

3. Adres e-mail:

4. Wykształcenie( jakie, uczelnia itp)


5. Zapoznałam się z opisem projektu na stronie intro.org.pl/odwiklane
Tak
Nie

6. Opisz krótko swoją motywację do uczestnictwa w projekcie – dlaczego chcesz się zaangażować?


7. Napisz parę słów o sobie (min. czy masz doświadczenie w pomaganiu, w pomaganiu online, zwróć uwagę na doświadczenie w pomaganiu osobom pokrzywdzonym przestępstwem)


8. W pierwszym etapie programu szkoleniowo-stażowego planowane są 3 bezpłatne szkolenia weekendowe / w formie internetowej + integracja
Terminy i zawartość szkoleń poniżej:
- Integracja (4 g.), 13 stycznia 2023r.
- Warsztat "Prawo a przemoc" (2 dni x 4g: 21-22 stycznia 2023r.): informacje nt. przepisów prawa powiązanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz przemocy poseperacyjnej + praktyczne zastosowanie ww. przepisów, analiza przypadków, pisanie pism itp.
- Warsztat "Przemoc domowa i przemoc poseperacyjna" (2 dni x 7g: 18-19 luty 2023r.): wiedza nt. zjawiska przemocy domowej i przemocy poseperacyjnej; cykle przemocy, uwikłanie w przemoc, ryzyko wtórnej wiktymizacji w czasie procedur i świadczenia pomocy prawnej.
- Warsztat "Komunikacja z osobą straumatyzowaną" (2 dni x 7g: 18-19 marca 2023r.): wiedza nt. traumy, zaburzeń potraumatycznych, funkcjonowania poznawczego w/po traumie, zasady komunikacji z ww. osobami + dobre praktyki w przypadku wykonywania czynności procesowych
*Udział we wszystkich szkoleniach jest konieczny.
Czy będziesz mógł/mogła uczestniczyć we wszystkich?
Tak
Nie

9. W kolejnym etapie planujemy staż online dla absolwentów szkoleń. Będzie on trwał dla prawników 9 miesięcy.
Stażyści będą świadczyć poradnictwo prawne za pośrednictwem Internetu - podczas wideorozmów na Skype, telefonicznie lub poprzez email, zależnie od potrzeb osób zgłaszających się po pomoc. Staż będzie objęty mentoringiem prawnika stowarzyszenia.
Czy jesteś gotowy/gotowa wspierać osoby doświadczone przemocą w ramach wspólnie opracowanych reguł i przy naszym mentoringu, współpracując z zespołem stowarzyszenia?
Tak
Nie

10. Projekt zakłada pozostawanie w kontakcie i porozumiewanie się na wyznaczonym ukrytym forum, udział w szkoleniach, w Punkcie Pomocy Online. Ile godzin w tygodniu średnio będziesz mógł/mogła przeznaczyć na wolontariat w ramach projektu?


11. Działaniom naszego stowarzyszenia przyświecają następujące wartości: równość, poszanowanie praw mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, wyznanie, kolor skóry, orientację seksualną itp. Czy te wartości są spójne z Twoimi? Prosimy o krótkie ustosunkowanie się/komentarz


12. Czy chcesz nam przekazać coś ważnego o sobie dodatkowo?


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Intro” dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Twoich Danych Osobowych będzie Stowarzyszenie „Intro”, pl. Św. Macieja 4/5/6 we Wrocławiu.** Po wypełnieniu i wysłaniu przez Ciebie formularza, dostaniesz wiadomość e-mail na swój adres w celu uwiarygodnienia kontaktu. Należy odpowiedzieć na tę wiadomość zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi.