Ułatwienia dostępu

Dla Grantodawców

Działamy od 2001 roku. Jako grupa inicjatywna – założyliśmy Portal Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl. Edukowaliśmy nt. problemów psychicznych i dróg szukania rozwiązań. Zainicjowaliśmy i moderowaliśmy samopomocowe forum wsparcia. Na tym portalu rozpoczęliśmy pomagać przez Internet na naszym czacie – indywidualnym i grupowym a potem poprzez e-mail. W czasach, gdy nie było jeszcze wideo komunikatorów, ani socialmediów – my już poczuliśmy potencjał Internetu do tego by wspierać specjalistycznie oraz samopomocowo.

W 2004 roku sformalizowaliśmy się jako organizacja pozarządowa non profit – Stowarzyszenie INTRO. Uzupełnialiśmy nasze bazowe wykształcenia psychologiczne, pedagogiczne i prawne na kolejnych kursach, szkołach, szkoleniach. Ale przede wszystkim uczyliśmy się o przemocy spotykając coraz więcej osób nią dotkniętych oraz osób ją stosujących.
Od zarejestrowania organizacji zaczęliśmy współpracę z samorządem, głównie z gminą Wrocław, realizując corocznie projekt Wolni od Przemocy oraz stronę www.kampaniaprzemoc.pl Weszliśmy we współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami (Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura, Ośrodek Interwencji Kryzysowej). Przez kilka lat uczestniczyliśmy też w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej. Corocznie bierzemy udział we wspólnych kampaniach społecznych.

Zrealizowaliśmy wiele projektów społecznych, w których nieśliśmy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, pedagogiczną, prawną i socjalną osobom w szeroko rozumianym kryzysie. Podjęliśmy się też szkoleń i staży dla młodszych stażem specjalistów: psychologów i prawników. Dużą część naszych działań stanowi edukacja społeczna.

 

Projekty aktualnie realizowane:

„Odwikłane z Przemocy – Bezpieczne” - w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger, w Norwegii, stowarzyszeniem Beatus Cras z Bergen w Norwegii oraz nieformalną grupą „Odwikłane z Przemocy” z Polski. Projekt obejmuje program szkoleń i stażu dla psychologów i prawników, koncentrujący się na temacie przemocy, ze szczególnym akcentowaniem zjawiska przemocy poseparacyjnej. Ponadto pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną dla kobiet i mężczyzn doświadczonych przemocą. Dużą część działań poświęcamy na przeprowadzenie socjologicznych badań jakościowych przemocy poseparacyjnej, opartych na strukturalizowanych wywiadach. Praca ta zakończy się publikacją naukową, ogólnie dostępną dla wszystkich chętnych. Partnerki z grupy Odwikłane uruchamiają grupę wsparcia online dla kobiet doświadczonych przemocą i opracowują koncepcję poradnika dla innych, którzy chcieliby uruchomić podobną grupę w oparciu o ich doświadczenia. Pozyskana w czasie wizyt studyjnych od norweskich partnerów: Uniwersytetu w Stavanger oraz organizacji Beatus Cras oraz wyniki naszych badań - posłużą do stworzenia ekspertyzy nt. wdrożenia dobrych praktyk norweskich, zaleceń do badań przemocy i prognoz tego zjawiska.
Czas trwania projektu: październik 2022r. – marzec 2024r.
Finansowanie: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.
Budżet: 112 280,52 euro

Image

„Wolni od Przemocy” – podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości psychologicznej i społecznej mieszkańców Wrocławia na temat przemocy w rodzinie. Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla osób dorosłych z doświadczeniem przemocy domowej i znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Ograniczanie strat i pomoc w odbudowywaniu relacji w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Podejmowanie współpracy z instytucjami oraz specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - poprzez:

porady i wsparcie psychologiczne w ośrodku/online psychoedukację i upowszechnianie informacji: przez webinaria, stronę www.kampaniaprzemoc.pl i profile w social mediach.
Czas trwania projektu: styczeń 2024r. – grudzień 2024r.
Finansowanie: projekt dofinansowany przez Gminę Wrocław
Budżet: 100 000 zł

Image

Projekty zrealizowane:

"Odwikłane - pomocne - słyszalne" – projekt zaangażował kobiety, które doświadczyły przemocy i z niej się odwikłały. Zrekrutowaliśmy grupę wolontariuszek z całej Polski /dorosłe kobiety różnych zawodów, odwikłane z przemocy/, które przeszły cykl szkoleń. Było to sześć dwudniowych zjazdów na temat dobrych zasad pomagania, komunikacji, dialogu motywacyjnego i interwencji kryzysowej; ponadto odbyło się szkolenie z wiedzy i procedur prawnych. Zespół 14 wolontariuszek zorganizował kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy. Uruchomiono Punkt Pomocy E-Mail i odwikłane udzielały przez 6 miesięcy wsparcia dla innych kobiet doświadczonych przemocą. Pomoc superwizyjna, oraz pomoc zespołu psycholożek i prawniczki przez Skype/ZOOM/telefon/e-mail.
Czas trwania projektu: styczeń 2021-czerwiec 2022r.
Finansowanie: Aktywni Obywatele - Program Krajowy przez Państwa Darczyńców: Norwegię, Islandię, Lichtenstein
Budżet: 49 490 euro

Realizacja Programu Kompleksowego Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie. Pilotaż - w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi (Centrum Praw Kobiet, Fundacja Non Licet, Stowarzyszenie Psychoterapii i Edukacji Evolutio, Fundacja na Rzecz Równości) i miastem Wrocław. Program wsparcia potrzeb mieszkaniowych dla osób po przemocy, wspartych asystenturą i dedykowaną pomocą specjalistyczną. Na terenie miasta Wrocławia organizacje przysposobiły mieszkania o ukrytych adresach. Skorzystały z nich głównie osoby, które musiały opuścić ośrodki interwencji kryzysowej a nadal wymagały wsparcia systemowego z powodu doświadczonej przemocy lub ryzyka dalszego jej doświadczania. Pomocą były objęte kobiety z dziećmi, narodowości polskiej i ukraińskiej. Projekt służył też opracowaniu wytycznych do wsparcia potrzeb mieszkaniowych rodzin pokrzywdzonych przemocą na terenie gminy Wrocław.
Czas trwania projektu: od listopada 2021 do lipca 2023r.
Finansowanie: Gmina Wrocław
Budżet: budżet wspólny: 621 740 zł

„Do Pełni Sił - Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem” – pomoc prawna, psychologiczna oraz finansowa dla osób pokrzywdzonych różnego typu przestępstwami, m.in. przemocą domową, przemocą seksualną, oszustwem, wypadkami komunikacyjnymi. Pomoc również dla bliskich, np. dla rodzin osób zamordowanych. Główny ośrodek pomocy działał we Wrocławiu, rozwinęliśmy sieć 17 filii świadczenia pomocy na terenie Dolnego Śląska. Realizowaliśmy również pomoc wyjazdową w szczególnych sytuacjach do domu pokrzywdzonych, szpitala, itp. Działania opierały się na współpracy z prokuraturami, komendami policji, ośrodkami pomocy społecznej i lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Czas trwania projektów: corocznie od 2013 do 2018
Finansowanie: projekt realizowany z dofinansowania Funduszu Sprawiedliwości (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Postpenitencjarnej)
Budżet: w granicach 700 000 – 800 000 zł rocznie.

„Wolni od Przemocy - pomoc psychologiczna pokrzywdzonym przemocą domową oraz osobom w sytuacji kryzysowej” – pomoc stacjonarna w ośrodku we Wrocławiu oraz internetowa: przez czaty, e-mail, Skype, Zoom. Ponadto psychoedukacja realizowana głównie przez Internet, w formie webinarów i postów. Pomoc interwenta kryzysowego oraz pedagogiczna. Udział w kampaniach społecznych przeciwdziałania przemocy we Wrocławiu. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
Czas trwania projektów: corocznie od 2007 do 2024 (obecnie kontynuacja)
Finansowanie: projekt realizowany z dofinansowania Gminy Wrocław
Budżet: w granicach 40 000 – 100 000 zł rocznie.

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym - zwiększenie dostępności do poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin poprzez uruchomienie dyżurów specjalistów (psychologów i prawników) w siedzibach Ośrodków Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim, w Wiązowie oraz w Chojnowie, a także w siedzibie stowarzyszenia we Wrocławiu oraz poszerzenie siatki pomocy dla osób pokrzywdzonych i członków ich rodzin na terenie Dolnego Śląska.
Czas trwania projektu: 2015 rok
Finansowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości - ze środków krajowych oraz środków funduszy norweskich
Budżet: 84 437 zł.

„Razem silni” – pomoc dla osób dotkniętych samobójczą śmiercią kogoś bliskiego. Przeciwdziałanie kryzysom psychicznym poprzez prowadzenie grupy wsparcia, punktu konsultacyjnego e-mail, moderowanych czatów samopomocowych oraz publikacje psychoedukacyjne i prewencyjne.
Czas trwania projektu: 2011 rok
Dofinansowanie: Gmina Wrocław
Budżet: 10 000 zł.

„3 X E” e-wolontariat, e-teksty, e-pomoc – rozwój zasobów ludzkich organizacji: wolontariuszy - na bazie społeczności użytkowników portalu pomocy psychologicznej. Trening komunikacji, warsztat psychologiczny nt. pracy z osobą w kryzysie, szkolenia z pomagania online, warsztat twórczego myślenia, warsztaty literacko-dziennikarskie, kilkadziesiąt artykułów psychoedukacyjnych opracowanych i opublikowanych na portalu.
Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2009 rok
Dofinansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Budżet: 39 955 zł.

„3XE: e-pomoc, e-wolontariat, e-teksty” - rozwój zasobów ludzkich organizacji - wolontariuszy - na bazie społeczności użytkowników portalu pomocy psychologicznej. Specjalistyczne szkolenia wolontariuszy do udzielania superwizowanych porad dla osób znajdujących się w kryzysie za pomocą Internetu oraz organizacja szkoleń i warsztatów dla nowych osób chętnych do współpracy jako wolontariusze. Wdrażanie nowego sposobu szkolenia i współpracy z wolontariuszami –poprzez kontakty internetowe. Rozbudowanie bazy artykułów psychoedukacyjnych portalu. Stworzenie Punktu Pomocy Online obsługiwanego przez wyszkolone w efekcie programu osoby – udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobom w kryzysie. Opracowanie i opublikowanie książki w postaci e-booka „Pomoc online” – będącej praktycznym przewodnikiem dotyczącym dobrych praktyk pomagania w Internecie.
Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2010 rok
Dofinansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Budżet: 70 000 zł.

Ponadto, prowadziliśmy Szkołę E-POMOCy (dla studentów psychologii z interwencji kryzysowej w pomocy online, w połączeniu ze stażem pomocowym), szkolenia z samoobrony WENDO, punkt konsultacyjny dla rodziców w temacie substancji psychoaktywnych. Realizowaliśmy seminaria w ramach kampanii społecznych nt. różnych przejawów przemocy i przeciwdziałania jej. Wspieraliśmy wydarzenia kulturalne, jak koncert Sounds Like Women z udziałem polskich i zagranicznych artystek.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Ty też nie zgadzasz się na przemoc?

Poznaj nasze historie wyjścia z przemocy
i poprawy jakości życia!

Zobacz jak pomagamy
i jak Ty możesz pomóc!