Ułatwienia dostępu

Dokumenty

 

 


 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA "INTRO" 

 

ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie "INTRO", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne, o celach niezarobkowych.

 

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 4
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą zaś miasto Wrocław.
 2. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może jednak prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 5
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, współpracującym ze Stowarzyszeniem, można pokryć niezbędne koszty.

 

§ 6

Stowarzyszenie może używać godła i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II: Cele i środki działania

 

§ 7

Cele stowarzyszenia:

 1. Zwalczanie zjawiska bezradności wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Stworzenie możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i członków ich rodzin.
 3. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przemocy, uzależnień i problemów psychicznych.
 5. Inspiracja integracji i wzajemnej pomocy społecznej poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, szkoleniowej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej.
 6. Doradztwo we wdrażaniu rozwiązań internetowych i pomocy online.
 7. Zaszczepienie nowoczesnych form pomocy psychologicznej na polski grunt.
 8. Rozwijanie idei pomocy internetowej, rozpowszechnianie wiedzy i badań na temat pomagania w środowisku internetowym.
 9. Zwiększanie zaufania społecznego do zawodu psychologa, psychoterapeuty.
 10. Podnoszenie świadomości społecznej na temat psychoterapii, interwencji kryzysowej i pomocy internetowej.
 11. Upowszechnianie standardów etycznych obowiązujących w zawodach psychologa, psychoterapeuty, interwenta kryzysowego zarówno w pomocy tradycyjnej, jak i internetowej.
 12. Przełamywanie mitów, stereotypów i uprzedzeń dotyczących nowoczesnych form pomocy psychologicznej.
 13. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 14. Propagowanie i kształtowanie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa.
 15. Działalność edukacyjno – wychowawcza, działalność w zakresie edukacji nieformalnej i poza-formalnej oraz działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 16. Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 17. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 18. Działalność charytatywna i stypendialna.
 19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 20. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 21. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych oraz integracja międzypokoleniowa.
 22. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz działanie na rzecz integracji rodziny.
 23. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 24. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i wsi.
 25. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 26. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 27. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
 28. Tworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między osobami, grupami nieformalnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich organizacjami których działania w jakikolwiek sposób korespondują z działaniami statutowymi Stowarzyszenia.
 29. Wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych.

 

§ 8

Stowarzyszenie INTRO realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia może być działalność w zakresie:
  1. Prowadzenia działalności wydawniczej, publicystycznej i medialnej.
  2. Użyczania i wynajmu pomieszczeń.
  3. Prowadzenia konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej, psychoterapii, działalności edukacyjnej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych a w szczególności:

   1) dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
   2) osób uzależnionych i współuzależnionych,
   3) osób eksperymentujących i szkodliwie używających środków psychoaktywnych,
   4) osób będących w sytuacji kryzysowej,
   5) bezrobotnych i bezdomnych,
   6) ofiar i sprawców przemocy,
   7) osób z problemami o podłożu psychicznym.

  4. Superwizji psychoterapeutycznych.
  5. Organizacji praktyk i staży studenckich.
  6. Organizacji warsztatów, spotkań i imprez.
  7. Organizacji koncertów i przedstawień.
  8. Prowadzenia działalności szkoleniowej.
  9. Prowadzenia prac badawczych i opracowywania ekspertyz, opinii.
  10. Organizowania działalności oświatowej, kulturalnej, prozdrowotnej m.in. przez prowadzenie konferencji, odczytów, spotkań, wystaw.
  11. Inicjowania i organizowania różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
  12. Organizacji indywidualnych i grupowych form rozwoju osobistego.
  13. Promocji i organizacji wolontariatu.
  14. Ochrony i promocji zdrowia.
  15. Sprzedaży rzeczy pozyskanych z darowizn.
  16. Pomocy we wdrażaniu rozwiązań pomocy internetowej.
  17. Podejmowania innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną w zakresie:
   1. Prowadzenia działalności wydawniczej, publicystycznej i medialnej.
   2. Prowadzenia konsultacji psychologicznych i pedagogicznych, poradnictwa psychologicznego, interwencji kryzysowej, psychoterapii, działalności edukacyjnej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych a w szczególności:

    1) dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
    2) osób uzależnionych i współuzależnionych,
    3) osób eksperymentujących i szkodliwie używających środków psychoaktywnych,
    4) osób będących w sytuacji kryzysowej,
    5) bezrobotnych i bezdomnych,
    6) ofiar i sprawców przemocy,
    7) osób z problemami o podłożu psychicznym.

   3. Superwizji psychoterapeutycznych.
   4. Organizacji praktyk i staży studenckich.
   5. Organizacji warsztatów, spotkań i imprez.
   6. Organizacji koncertów i przedstawień.
   7. Prowadzenia działalności szkoleniowej.
   8. Wspierania powstawania i funkcjonowania oraz propagowania idei samopomocowych grup wsparcia.
   9. Zachęcania do korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i terapeutycznej oraz dostarczanie informacji na ten temat.
   10. Wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwoju osobistym.
   11. Prowadzenia prac badawczych i opracowywania ekspertyz, opinii.
   12. Organizowania działalności oświatowej, kulturalnej, prozdrowotnej m.in. przez prowadzenie konferencji, odczytów, spotkań, wystaw.
   13. Inicjowania i organizowania różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
   14. Organizacji indywidualnych i grupowych form rozwoju osobistego.
   15. Współpracy i wymiany informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do stowarzyszenia celach.
   16. Gromadzenia środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
   17. Promocji i organizacji wolontariatu.
   18. Ochrony i promocji zdrowia.
   19. Pomocy we wdrażaniu rozwiązań pomocy internetowej.
   20. Organizowania działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.
   21. Podejmowaniu innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.


   

  § 9

Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III: Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 10
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1) członków zwyczajnych,
  2) członków honorowych,
  3) członków wspierających.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 11
 1. Członkiem zwyczajnym i honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską wraz z rekomendacją od dwóch członków Stowarzyszenia, oraz posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub niematerialną.

 

§ 12
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 13
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
  1) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
  3) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  5) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia,
  6) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
  7) dbać o mienie Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2) wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
  3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  4) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
  5) członkowie w liczbie 10 mają prawo zaskarżyć do Walnego Zgromadzenia, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy i wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
  6) uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
 3. Prawa i obowiązki członka honorowego:
  1) członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny,
  2) członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich,
  3) członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Prawa i obowiązki członka wspierającego:
  a. członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań,
  b. członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Dobrowolną rezygnację z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:
  1) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
  2) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia,
  3) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków),
  4) za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe,
  5) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
 3. Śmierć członka.
 4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

 

ROZDZIAŁ IV: Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród innych osób. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 17

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 18
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
  2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
 9. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych.

 

§ 20
 1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków.
 2. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym dniu i miejscu. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Zasada opisana powyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
  1) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  2) z inicjatywy Zarządu,
  3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 4, pkt b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia oraz głosowanie może zostać przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  a) przesłanie zawiadomienia o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia członków, zawierające dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu
  b) zapewnienie narzędzia komunikacji elektronicznej umożliwiającego dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której każdy członek stowarzyszenia może wypowiedzieć się w toku posiedzenia,
  c) zapewnienie narzędzia komunikacji elektronicznej umożliwiającego dwustronną transmisję obrazu i dźwięku a tym samym możliwość zweryfikowania faktu osobistego uczestnictwa i głosowania członka stowarzyszenia
  d) zapewnienie wykonania prawa głosu w toku posiedzenia
  e) z posiedzenia Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego przez Internet powstanie protokół zawierający przebieg spotkania, podjęte uchwały, wyniki głosowań oraz listę obecności
  f) protokół zostanie podpisany przez osobę prowadzącą posiedzenie
  g) Walne Zgromadzenie może zdecydować dodatkowo o złożeniu podpisu na protokole ze swojego posiedzenia internetowego przez każdego z obecnych na posiedzeniu członków, w ustalonym czasie po odbytym posiedzeniu, w formie pisemnej lub podpisu elektronicznego.

 

Zarząd

 

§ 21
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków w tym: Prezes oraz Członkowie Zarządu. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
  3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
  4) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
  5) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
  6) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
  7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
  8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  10) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  11) wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  12) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  13) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań
  14) ustalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich,
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony członek Zarządu.
 7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności, co najmniej dwóch jego członków. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich uprawnionych członków Zarządu (quorum).
 8. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia w przypadku umów na kwoty powyżej 10.000 zł wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i innego Członka Zarządu.
 9. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu działającego samodzielnie.
 10. Członek zarządu Stowarzyszenia traci mandat w razie:
  1) rezygnacji
  2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
  3) odwołania
  4) śmierci
 11. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji, gdy:
  1) działa sprzecznie ze statutem Stowarzyszenia,
  2) prowadzi działalność sprzeczną z uchwałami władz Stowarzyszenia,
  3) nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia (trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków i zebraniach Zarządu),
  4) ma nieuregulowane składki członkowskie przez trzy okresy składkowe,
  5) utracił prawa publiczne w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22
 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
  2) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie udzielenia (lub odmowy) absolutorium dla Zarządu,
  3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Zarządu Stowarzyszenia,
  4) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia, oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia.
  5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

 

ROZDZIAŁ V: Majątek Stowarzyszenia

 

§ 23
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki członkowskie,
  b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  c. wpływy z działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
  d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  e. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
  f. zyski z działalności gospodarczej wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 24
 1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

 

ROZDZIAŁ VI: Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 26

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 27
 1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
 2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej - niedochodowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

 

§ 28

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia stosownego Sądu.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Ty też nie zgadzasz się na przemoc?

Poznaj nasze historie wyjścia z przemocy
i poprawy jakości życia!

Zobacz jak pomagamy
i jak Ty możesz pomóc!