Ułatwienia dostępu

NASZE PUBLIKACJE

Nie myśl, że odejdziesz…

Justyna Tomczyk

Wprowadzenie do problematyki przemocy postseparacyjnej

RAPORT BADAWCZY

Justyna Tomczyk

Raport podsumowujący pierwszą fazę badań empirycznych - zogniskowany wywiad grupowy (FGI) - prowadzonych w projekcie pn.“Odwikłane z przemocy - bezpieczne”

EKSPERTYZA

Justyna Tomczyk

Przemoc postseparacyjna - identyfikacja, charakterystyka, interwencje

Odwikłane z przemocy

Redaktorzy merytoryczni: Wioletta Abramczyk, Halina Grzelak Sarnowicz, Anna Kwiatek
Redaktor techniczny i skład: Kinga Łanda

Podręcznik Jak zainicjować i prowadzić grupę samopomocową

Raport z podróży
do Norwegii

Magdalena Staniek, Justyna Tomczyk

Realizacja wizyt studyjnych w ramach projektu „Odwikłane z przemocy - bezpieczne”
(czerwiec 2023 - luty 2024)

Violence against women: interventions and supports

Magdalena Staniek, Justyna Tomczyk

Inicjatywa Stowarzyszenia Intro z Wrocławia i Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania i Radzenia sobie z Przemocą w Rodzinie z Nikozji na Cyprze (SPAVO) - 1 września 2023 - 31 października 2023

EXPERTISE

Justyna Tomczyk

Post-separation violence - identification and intervention